Hukyndra® 40 mg инжекционен разтвор
Hukyndra® 80 mg инжекционен разтвор
адалимумаб (adalimumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.
Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността.
Можете да дадете своя принос,
като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили.

Hukyndra® mредварително напълнена писалка

Hukyndra Prefilled pen
Как да използвате Hukyndra®

Hukyndra® предварително напълнена спринцовка

Hukyndra prefilled syringe
Как да използвате Hukyndra®

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V.
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

контакт

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

STADA Bulgaria EOOD
Teл.: +359 29624626