Hukyndra® 40 mg injekční roztok
Hukyndra® 80 mg injekční roztok
Adalimumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti.
Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Předplněné pero přípravku Hukyndra®

Hukyndra Prefilled pen
Jak se přípravek Hukyndra® používá

Předplněná injekční stříkačka přípravku Hukyndra®

Hukyndra prefilled syringe
Jak se přípravek Hukyndra® používá

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Kontakt

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

STADA PHARMA CZ s. r. o.
Tel: +420 257888111