Hukyndra® 40 mg oplossing voor injectie
Hukyndra® 80 mg oplossing voor injectie
adalimumab

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren.

Hukyndra® voorgevulde pen

Hoe gebruikt u dit middel?

Hukyndra® voorgevulde spuit

Hukyndra prefilled syringe
Hoe gebruikt u dit middel?

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan.
U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
www.fagg.be
Afdeling Vigilantie:
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
e-mail: adr@fagg-afmps.be

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Contact

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen.

EG (Eurogenerics) NV
Tél/Tel: +32 24797878