Hukyndra® 40mg süstelahus
Hukyndra® 80mg süstelahus
adalimumab (adalimumabum)

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet.
Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest.

Hukyndra® pen-süstli

Kuidas Hukyndra®’t kasutada

Hukyndra® süstel

Hukyndra prefilled syringe
Kuidas Hukyndra®’t kasutada

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.
Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada www.ravimiamet.ee kaudu.
Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kontakt

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

UAB „STADA Baltics“
Tel: +370 52603926