Hukyndra® 40 mg raztopina za injiciranje
Hukyndra® 80 mg raztopina za injiciranje
adalimumab

Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti.
Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njegovi varnosti.
Tudi sami lahko k temu prispevate tako, da poročate o katerem koli neželenem
učinku zdravila, ki bi se utegnil pojaviti pri vas.

Napolnjen injekcijski peresnik z zdravilom Hukyndra®

Hukyndra Prefilled pen
Kako uporabljati zdravilo Hukyndra®

Zdravilo Hukyndra®, napolnjena injekcijska brizga

Hukyndra prefilled syringe
Kako uporabljati zdravilo Hukyndra®

Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.
O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

Stik

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

Stada d.o.o.
Tel: +386 15896710