Hukyndra® 40mg injektionsvätska
Hukyndra® 80mg injektionsvätska
adalimumab

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.
Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får.

Hukyndra® förfylld injektionspenna

Hur du använder Hukyndra®

Hukyndra® förfylld spruta

Hukyndra prefilled syringe
Hur du använder Hukyndra®

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Kontakt

Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning
om du vill veta mer om detta läkemedel:

STADA Nordic ApS
Tel: +45 44859999