Hukyndra® 40mg injektioneste, liuos
Hukyndra® 80mg injektioneste, liuos
adalimumab

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa.
Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Hukyndra® esitäytetty kynä

Miten Hukyndraa käytetään

Hukyndra® esitäytetty ruisku

Hukyndra prefilled syringe
Miten Hukyndraa käytetään

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.
Tämä sisältää kaikki mahdolliset haittavaikutukset, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.
Voit myös ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan osoitteella.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA.

Raportoimalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan lisätietoja tämän lääkkeen turvallisuudesta.

Kontakt

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike
Puh/Tel: +358 207416888