Hukyndra® 40mg injektioneste, liuos
Hukyndra® 80mg injektioneste, liuos
adalimumab

Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa.
Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

Hukyndra® esitäytetty kynä

Miten Hukyndraa käytetään

Hukyndra® esitäytetty ruisku

Hukyndra prefilled syringe
Miten Hukyndraa käytetään

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.
Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.
Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Kontakt

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja.

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike
Puh/Tel: +358 207416888